Algemene voorwaarden bezoeker/gebruiker DeLeuksteStraatjes

DeLeuksteStraatjes.nl
De website mag op geen enkele wijze aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van DeLeuksteStraatjes.

Kenmerken van het internet
Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. DeLeuksteStraatjes verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. DeLeuksteStraatjes aanvaardt nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door DeLeuksteStraatjes en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Informatie van derden en hyperlinks
Verwijzingen naar internetsites, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsites waarnaar verwezen wordt, kan DeLeuksteStraatjes nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. DeLeuksteStraatjes verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite
DeLeuksteStraatjes behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite.

Aansprakelijkheid
DeLeuksteStraatjes en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit de website en de App voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite wordt door DeLeuksteStraatjes uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan DeLeuksteStraatjes verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

Intellectueel
Het uiterlijk, de samenstelling en op de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan DeLeuksteStraatjes. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van DeLeuksteStraatjes of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

Algemen voorwaarden Deelnemer DeLeuksteStraatjes

Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde begrippen de volgende betekenis:

 1. DeLeuksteStraatjes: de vennootschap onder firma DeLeuksteStraatjes, gevestigd te Amsterdam, handelend onder de naam DeLeuksteStraatjes en iedere andere direct of indirect aan DeLeuksteStraatjes gelieerde vennootschap of onderneming;
 2. Deelnemer: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die met DeLeuksteStraatjes een overeenkomst sluit;
 3. Toeleverancier: alle derden die in opdracht van DeLeuksteStraatjes producten of diensten leveren zoals, fotografen, tekstschrijvers, ontwerpers et cetera;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan de Deelnemer deelneemt aan het cross mediale platform van DeLeuksteStraatjes zoals beschreven in deze overeenkomst;
 5. Platform: de infrastructuur, onder meer bestaande uit een website, een App, en intranet, dat het netwerk van DeLeuksteStraatjes ondersteunt;
 6. Netwerk: het geheel van participerende partijen, waaronder winkels en winkelstraten die actief zijn op het platform van DeLeuksteStraatjes;
 7. Pagina: de persoonlijke pagina van de Deelnemer op de website en App van DeLeuksteStraatjes (www.DeLeuksteStraatjes.nl).

Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten tussen DeLeuksteStraatjes en de Deelnemer, tenzij hiervan door DeLeuksteStraatjes nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden van de Deelnemer worden inzake deze overeenkomst nadrukkelijk afgewezen;
 2. Indien een van beide partijen zich beroept op mondelinge afspraken dan prevaleert deze overeenkomst boven eventueel mondeling gemaakte afspraken;
 3. Wijziging van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk;
 4. Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de gewone rechter in Amsterdam bevoegd.

Aanvang en duur abonnement, verlenging, opzegging

 1. DeLeuksteStraatjes heeft het recht de deelname fee op elk moment na ondertekening van dit formulier te vorderen, ook als de pagina van de Deelnemer nog niet online staat.
 2. De aanvangsdatum van het abonnement gaat in op het moment dat de persoonlijke pagina van de deelnemer online staat.
 3. Indien de persoonlijke pagina door toedoen van de deelnemer niet binnen redelijke termijn online kan, dan behoudt DeLeuksteStraatjes het recht om het abonnement twee maanden na ondertekening van dit formulier te laten aanvangen, ook al staat de pagina van de Deelnemer nog niet online.
 4. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om alle gegevens en materialen, welke DeLeuksteStraatjes redelijkerwijs nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van deze overeenkomst, in de gewenste vorm en op tijd in het bezit te stellen van DeLeuksteStraatjes.
 5. Indien de deelnemer DeLeuksteStraatjes niet in de gelegenheid stelt de opdracht uit te voeren of indien de deelnemer zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, onverschillig of er sprake is van overmacht, is DeLeuksteStraatjes gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de vermelding van de deelnemer te beëindigen. Er vind in dit geval geen restitutie plaats van (een gedeelte van) het reeds betaalde abonnementsgeld.
 6. DeLeuksteStraatjes heeft het recht om, minimaal 1 maand voor het verstrijken van de contractstermijn, de samenwerking schriftelijk te beëindigen.
 7. Op het moment dat het contract de einddatum heeft bereikt en de deelnemer heeft tijdig en schriftelijk aangegeven het contract te willen beëindigen dan vervalt per direct elk recht op de levering van de overeengekomen diensten en ook de eventueel hieruit voortvloeiende voordelen voor de deelnemer.

Deelname fee, betaling, restitutie en korting

 1. De betaling van het abonnement dient in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt verstuurd voorafgaand aan het moment dat de persoonlijke pagina van de Deelnemer online gaat.
 2. Bij tussentijdse beëindiging door de deelnemer heeft deze geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde abonnementsprijs. Ook niet als dit voorkomt uit een (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de deelnemer.
 3. DeLeuksteStraatjes behoudt zich het recht voor om aan het einde van elke contractstermijn en zonder de deelnemer hierover te informeren een indexatie (inflatiecorrectie) toe te passen van maximaal vijf procent op het dan geldende tarief.
 4. Indien DeLeuksteStraatjes haar tarieven met meer dan vijf procent wil verhogen dan kan dit alleen bij aanvang van een nieuwe contractstermijn en alleen nadat de deelnemer hierover uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van de dan lopende contractstermijn schriftelijk is geïnformeerd.

Levering, verpachting, eigendom, rechten en plichten

 1. DeLeuksteStraatjes is als beheerder van de website verantwoordelijk voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de website in het algemeen, en de persoonlijke pagina van de deelnemer in het bijzonder.
 2. Het (beeld)materiaal en het daarop rustende auteursrecht dat door DeLeuksteStraatjes of de door DeLeuksteStraatjes ingeschakelde partijen is gemaakt, verworven of ontvangen is eigendom van DeLeuksteStraatjes. Het gebruik van dit materiaal door de Deelnemer kan enkel met schriftelijke toestemming van DeLeuksteStraatjes.
 3. DeLeuksteStraatjes verhuurt ruimte (persoonlijke pagina) aan de deelnemer op de website en App van DeLeuksteStraatjes. DeLeuksteStraatjes heeft ten allen tijde het recht veranderingen of toevoegingen te doen ten aanzien van deze pagina zolang dit de deelnemer niet benadeelt en dit niet in strijd is met de overige bepalingen welke in deze overeenkomst zijn opgenomen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem of haar aangeleverde informatie en vrijwaart DeLeuksteStraatjes voor eventuele aansprakelijkheden.
 4. Indien iemand aan DeLeuksteStraatjes laat weten dat (een onderdeel van) de pagina van de Deelnemer onrechtmatig is c.q. inbreuk maakt op de rechten van derden dan zal DeLeuksteStraatjes de betreffende klacht onmiddellijk aan de Deelnemer melden. DeLeuksteStraatjes kan in dit geval de Deelnemerspagina offline zetten. DeLeuksteStraatjes zal vervolgens met de Deelnemer overleggen over de situatie. Als er geen oplossing wordt gevonden zal het abonnement worden beëindigd zonder dat er aanspraak gemaakt kan worden op terugbetaling van het abonnementsgeld.
 5. DeLeuksteStraatjes behoudt zich het recht voor om deelnemers in de resultatenlijst van een zoekopdracht te rangschikken op basis van verschillende criteria. Bijvoorbeeld op basis van het soort abonnement, het jaar van inschrijving of op basis van rankings die door de bezoekers van de website zijn gegeven.
 6. DeLeuksteStraatjes heeft het recht om het door de deelnemer aangeleverde materiaal en/ of het door haar zelf gecreëerde materiaal dat betrekking heeft op de deelnemer (tekst, foto’s reviews et cetera) vrij te gebruiken en aan derden in bruikleen te geven zolang de deelnemer hier geen nadeel van ondervindt (bijvoorbeeld door de deelnemer te promoten in andere media). DeLeuksteStraatjes is niet verantwoordelijk voor het foutieve gebruik van deze informatie door derden. De deelnemer vrijwaart DeLeuksteStraatjes voor eventuele aansprakelijkheden en claims door derden.
 7. De deelnemer heeft gedurende de contractstermijn het recht om het beeldmerk (naam en logo) van DeLeuksteStraatjes te gebruiken zolang DeLeuksteStraatjes hier geen nadeel van ondervindt.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
DeLeuksteStraatjes is ten allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite